Twój dług przyjdź  zapytaj  odpracuj 

REGULAMIN SPŁATY ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI ZA KORZYSTANIE
Z LOKALI STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO

§ 1

 1. W celu umożliwienia dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg, wprowadza się możliwość spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.
 2. Realizatorem zadania określonego w ust. 1 jest Gmina Miasto Kołobrzeg a partnerami jednostki organizacyjne i inne podmioty, z którymi Prezydent zawarł porozumienie.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1.  Gminie - rozumie się przez to Gminę Miasto Kołobrzeg;
 2.  Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Kołobrzeg
 3.  lokalu - rozumie się przez to lokal mieszkalny obecnie zajmowany lub zdany wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg;
 4.  dłużniku - rozumie się przez to osoby posiadające zaległości w opłatach za używanie lokalu, będące obecnymi i byłymi najemcami lokalu – z wyjątkiem osób, które samowolnie zajęły lokal - a także osoby zamieszkujące z najemcą i zobowiązane solidarnie z nim do zapłaty czynszu oraz innych opłat niezależnych od właściciela;
 5. wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Miasto Kołobrzeg;
 6. opłatach - rozumie się przez to opłaty za używanie lokalu tj. czynsz najmu, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty niezależne od właściciela w rozumieniu Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 7. należności - należy przez to rozumieć wszelkie zaległe opłaty, ustawowe odsetki za opóźnienie w regulowaniu opłat, a także koszty postępowania windykacyjnego (sądowe i egzekucyjne).

§ 3

 1. Świadczenie rzeczowe będzie wykonywane przez dłużnika na podstawie porozumienia dotyczącego zamiany formy zapłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokalu ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe, zawartego z Gminą.
 2. Przedmiotem świadczenia rzeczowego mogą być prace porządkowe, prace remontowo-konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i usługowe świadczone na rzecz Gminy lub jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów, z którymi Prezydent zawarł porozumienie.
 3. Świadczenie rzeczowe dłużnik wykonuje na terenie miasta Kołobrzeg.
 4. Jednostki oraz podmioty, w których dłużnik będzie wykonywał świadczenie rzeczowe, zapewnią mu narzędzia i środki niezbędne do wykonania świadczenia.
 5. Świadczenie rzeczowe może wykonywać dłużnik lub inna wskazana przez dłużnika osoba pełnoletnia, po uprzednim poinformowaniu wierzyciela i wyrażeniu przez niego zgody pisemnej.
 6. Osoba wskazana do wykonania świadczenia rzeczowego, o której mowa w ust. 5 składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu
 7. W przypadku, gdy świadczenie rzeczowe wykonuje osoba wskazana przez dłużnika, za prawidłowe wykonanie świadczenia rzeczowego, za działania i zaniechania, pełną odpowiedzialność ponosi dłużnik.
 8. Wykaz prac oraz stawek za czynności wykonywane w ramach świadczenia określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

 1. Możliwość odpracowania zadłużenia nie jest alternatywą do opłacania należności z tytułu opłat za korzystanie z lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy.
 2. W trakcie odpracowywania zadłużenia jego wysokość z tytułu czynszu najmu lub odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego nie może się zwiększać.
 3. W razie zwiększenia zadłużenia o jeden pełny okres płatności, wierzyciel może rozwiązać porozumienie.
 4. W przypadku rozwiązania porozumienia, na poczet świadczenia rzeczowego zalicza się świadczenie wykonane przez dłużnika.
 5. Wartość świadczenia rzeczowego nie może przewyższać wartości kwoty zadłużenia wskazanej w porozumieniu.
 6. Nienależyte wykonanie świadczenia rzeczowego przez dłużnika uprawnia wierzyciela do rozwiązania porozumienia.

§ 5

 1. O spłatę zadłużenia za lokal w formie świadczenia rzeczowego może ubiegać się dłużnik, który spełnia następujące warunki:
  1. zajmuje lub zajmował lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
  2. posiada zadłużenie z tytułu obecnie lub wcześniej zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
  3. wystąpi do Prezydenta z pisemnym wnioskiem o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego.
 2. Wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego dłużnik składa do Urzędu Miasta Kołobrzeg według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku znacznej liczby wniosków i braku możliwości zawarcia porozumień ze wszystkimi dłużnikami jednocześnie, porozumienia będą zawierane w kolejności składania wniosków.

§ 6

 1. O możliwości spłaty zadłużenia za lokal w formie świadczenia rzeczowego przez dłużnika decyduje Prezydent.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i określenia możliwości wykonania i zakresu czynności świadczenia rzeczowego przez dłużnika, zawierane jest porozumienie.
 3. Spłata zadłużenia za lokal w formie świadczenia rzeczowego może nastąpić po zawarciu pisemnego porozumienia określającego zasady spłaty zadłużenia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 7

 1.  Nadzór nad wykonaniem przez dłużnika prac sprawuje wyznaczony pracownik właściwej jednostki organizacyjnej, w której dłużnik wykonuje świadczenie rzeczowe.
 2. Wykonywane prace w ramach porozumienia rozliczane będą w ramach karty dłużnika zatwierdzonej i podpisanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której dłużnik wykonuje świadczenie rzeczowe według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.
 3. Karta dłużnika stanowi podstawę do rozliczenia wykonanego świadczenia rzeczowego i stanowi podstawę do wygaśnięcia zobowiązania w wyliczonej wartości.
 4. Wypełniona i podpisana karta dłużnika winna być przekazana przez jednostkę organizacyjną, w której dłużnik wykonuje czynności do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta Kołobrzeg w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym prace były wykonywane.
 5. Karta dłużnika zatwierdzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta Kołobrzeg, stanowi podstawę do dokonania operacji zaksięgowania odpracowanych kwot.
 6. Wykonanie przez dłużnika świadczenia rzeczowego, bez zastrzeżeń wierzyciela, po skalkulowaniu jego wartości pieniężnej, powoduje wygaśnięcie zobowiązania w wyliczonej wartości.

§ 8

Gmina może odstąpić od zawartego z dłużnikiem porozumienia w przypadku:

 1. nienależytego wykonania świadczenia rzeczowego przez dłużnika,
 2. dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności dłużnika w miejscu wykonywania świadczenia rzeczowego.

Szczegóły jak można odpracować swój dług w Kołobrzeskim TBS.
Krok po kroku co trzeba zrobić, gdzie pójść i jakie dokumenty złożyć.
Dowiedz się jakie prace możesz wykonać i czy są one w zakresie Twoich zainteresowań.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego © All Rights Reserved.

Joomla Portale | zadzwoń 600 992 272